ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သြားလာေရးဝန္ေဆာင္မႈ
နေအိမ်>ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း>ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သြားလာေရးဝန္ေဆာင္မႈ

တစ္ကမာၻလံုးရွိ VIP Lounge မ်ား ခံစားခြင့္
သင္သည္ တစ္ကမာၻလံုးရွိ ေလဆိပ္ VIP Lounge မ်ားစြာ၌ VIP ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ခံစားခြင့္ရွိသျဖင့္ သင့္အား ခရီးစဥ္တိုင္း၌ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေပ်ာ္ရႊင္ေစရံုသာမက ဒင္းဆမ္း (Dimsum) ႏွင့္ သေရစာမုန္႔မ်ိဳးစံုအား အခမဲ့သံုးေဆာင္ႏိုင္ေသးပါသည္။
မည္သည့္ Class ၌ လိုက္ပါစီးနင္းသည္ျဖစ္ေစ VIP ကဲ့သို႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ခံစားခြင့္ရွိသည္။


ထိပ္တန္းအပန္းေျဖေရးအစီအမံမ်ား
အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ျခင္း၊ အီးေမးလ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။
လက္ကိုင္ဖုန္းႏွင့္ အိပ္ေဆာင္ကြန္ပ်ဴတာ အားသြင္းဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ျခင္း။
ႏိုင္ငံတကာမဂၢဇင္းစာေစာင္မ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ျခင္း။
ဒင္းဆမ္းႏွင့္ သေရစာမုန္႔မ်ား အခမဲ့သုံးေဆာင္ျခင္း။
သင္ႏွင့္ သင္၏ ဧည့္သည္၊ customer ၊ အိမ္သားမ်ားအတြက္ ေပါ့ပါးလြတ္လပ္ေသာပတ္ဝန္းက်င္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။


အသိေပးပန္ၾကားခ်က္ -
ကတ္ထုတ္ေပးသည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကတ္ထုတ္ေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမတူသျဖင့္ အသံုးျပဳရာတြင္ ကြာျခားခ်က္ ရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ကတ္ထုတ္ေပးသည့္ဘဏ္မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ေလ့လာဖတ္ရႈပါ။

ပင္လယ္ရပ္ျခားမွ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား သီးသန္႔ခံစားခြင့္