ႀကိဳတင္ေငြျဖည့့္္ကဒ္
Prepaid Card
နေအိမ်>ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း> ႀကိဳတင္ေငြျဖည့့္္ကဒ္


သင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ လာေရာက္ပညာသင္ သည္ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးကိစၥႏွင့္လာေရာက္သည္ျဖစ္ေစ UnionPay Prepaid Card သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၌ ၎၏ၿပိဳင္ဖက္ကင္းေသာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈႏွင့္ လံုၿခံဳမႈမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ သင္၏ အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မႈအျဖစ္ ရပ္တည္ေနပါသည္။

UnionPay Prepaid Card ၏ ေငြေၾကးႏွစ္မ်ိဳးသံုးႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ေၾကာင့္ သင့္အား တရုတ္ႏိုင္ငံ၌ ဘဏ္စာရင္းအေကာင့္အတြင္းရွိ တရုတ္ယြမ္ေငြျဖင့္ ေစ်းဝယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေငြသားထုတ္ယူျခင္းအား တိုက္ရိုက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစသည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ အပိုကုန္က်ေသာ ေငြေၾကးလဲလွယ္စရိတ္ကို ေခၽြတာေပးႏိုင္သည္။ သင္၏ဘဏ္စာရင္း အတြင္းရွိ တရုတ္ယြမ္ေငြ ကုန္ဆံုးသြားပါကလည္း ဘဏ္စာရင္းအတြင္းရွိ သင္၏ မူလႏိုင္ငံသံုး ေငြေၾကးကိုလည္း ဆက္လက္သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ အပိုေငြေၾကးလိုအပ္ပါကလည္း UnionPay နယ္စည္းျဖတ္ေက်ာ္ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမွ သင္၏လိုအပ္ခ်က္အား ဆက္လက္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါေသးသည္။ မိဘမ်ားသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၌ ပညာေတာ္သင္ေနသည့္ သားသမီးမ်ားကို ေငြလႊဲေပးႏိုင္ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားကလည္း တရုတ္ႏိုင္ငံ၌အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေငြလႊဲေပးႏိုင္ပါသည္။ ပိုမိုလံုၿခံဳစြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏ Prepaid Card ကို register ျပဳလုပ္၍ စကားဝွက္ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။

ေစ်းဝယ္ရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ျခင္း

UnionPay ကြန္ရက္သည္ သင့္အား အြန္လိုင္း၊ ေအာ့ဖ္လိုင္းေစ်းဝယ္မႈ၏ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈကို ခံစားရေစသည္။

လံုၿခံဳမႈရွိေသာ၊ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အေရာင္းအဝယ္အေတြ႕အႀကံဳ

UnionPay ကတ္တြင္ ကမာၻ႔အဆင့္မီ တင္းၾကပ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာ လံုၿခံဳေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္ ပိုင္ဆိုင္ထားသျဖင့္ ခရီးထြက္ေနစဥ္ ေငြသားမ်ားစြာ သယ္ေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ပူပန္ရန္မလိုအပ္ေတာ့ေပ။ စကားဝွက္အေပးအယူကလည္း သင္၏ေငြေပးေငြယူျခင္း အား အာမခံခ်က္ေပးသျဖင့္ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္၌ျဖစ္ေစ သင့္အား စိတ္ခ်လက္ခ်ေစ်းဝယ္ယူႏိုင္ေစသည္။

UnionPay ၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈ
UnionPay  Prepaid Card ကိုင္ေဆာင္သူသည္ ကတ္ဝန္ေဆာင္မႈေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၄ နာရီ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈ Hotline မွတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားကို ရယူႏိုင္သည္။
ေလွ်ာက္ထားရလြယ္ကူ၍ စရိတ္နည္းပါးျခင္း
ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူသည္ သက္ဆိုင္ရာေဒသသံုးေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ တရုတ္ယြမ္ေငြအား ထည့္သြင္းႏိုင္သျဖင့္ ေငြသြင္းၿပီးေနာက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အတက္အက်အတြက္ စိတ္ပူပန္ရန္ မလိုအပ္ေပ။