မၾကာခဏႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား
နေအိမ်>အကူအညီေပးအပ္ေရးစင္တာ>မၾကာခဏႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား

မၾကာခဏႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား
ပင္လယ္ရပ္ျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ မည္သည့္ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ATM စက္မ်ား၌ UnionPayကတ္ အသံုးျပဳႏိုင္သနည္း။
လက္ရွိတြင္ UnionPayကြန္ရက္သည္ တရုတ္ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအိုႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ေဒသ၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ထိုင္း၊ ၾသစေၾတးလ် နယူးဇီလန္၊ အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ၿဗိတိန္၊ ဆြစ္ဇာလန္ စသည့္ ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသမ်ားစြာ၌ ျဖန္႔ၾကက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။
ယင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသမ်ား၌ ATM စက္ႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားမွUnionPayကြန္ရက္တြင္းသို႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းဝင္ေရာက္ခ်ိတ္ဆက္လာသည့္အတြက္ UnionPayကတ္အားATM စက္ႏွင့္ POS စက္မ်ားအားလံုး၌ အသံုးျပဳႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိ ATM စက္ သို႔မဟုတ္ POS စက္မ်ား၌ UnionPayအမွတ္တံဆိပ္ကပ္ထားပါကUnionPayကတ္အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္းေသခ်ာပါသည္။ ေဒသခံအေလ့အထသို႔မဟုတ္ အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိကုန္သည္အခ်ိဳ႕ (ဥပမာ - အေမရိကန္) ၌ ယာယီအားျဖင့္ UnionPayအမွတ္တံဆိပ္ကပ္မထားတတ္သျဖင့္ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူသည္ UnionPayကတ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းရွိမရွိအားေငြသိမ္းသူထံစံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိUnionPayကတ္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ATM စက္အခ်ိဳ႕၌ ေဒသခံအေလ့အထေၾကာင့္ UnionPayအမွတ္တံဆိပ္အားဖန္သားျပင္ထက္တြင္သာေဖာ္ျပထားရာ (ဥပမာ - ဥေရာပတိုက္) ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူသည္ ယင္းအားအထူးသတိျပဳၾကည့္ရႈရပါမည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏ UnionPay ATM မ်ား၌ ဘဏ္အမွတ္တံဆိပ္အခ်ိဳ႕မွတစ္ဆင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာအတည္ျပဳရန္လိုအပ္သျဖင့္ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူသည္ “ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသ” အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီ၌ ကတ္အသံုးျပဳပံု၌ ရွာေဖြစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

ပင္လယ္ရပ္ျခား၌UnionPayကတ္အားမည္သို႔အသံုးျပဳမည္နည္း။
တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈအေလ့အထႏွင့္ လိုက္ေရာညီေထြမႈရွိေစရန္ အတြက္ ထိုင္း၊ စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ရွိUnionPayကတ္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ATM စက္အမ်ားစုတြင္ တရုတ္ဘာသာစကားျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားသည္။ UnionPay International ကြန္ရက္သို႔ ဝင္ေရာက္ခ်ိတ္ဆက္လာသည့္ ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိ POS စက္အမ်ားစု၌လည္းစကားဝွက္ရိုက္ထည့္ရန္ကီးဘုတ္ပါရွိသျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ ကဲ့သို႔ပင္ ဦးစြာကတ္ဆြဲၿပီးေနာက္ စကားဝွက္ရိုက္ထည့္ႏိုင္ပါသည္။ စကားဝွက္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းမရွိပါကအတည္ျပဳသည္ခလုတ္ကိုတိုက္ရိုက္ႏွိပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေငြသိမ္းသူ၏လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္ဂဏန္း ၆ လံုးရိုက္ထည့္ၿပီးေနာက္ အတည္ျပဳသည္ခလုတ္ကို ႏွိပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း (ဥပမာ - ဂ်ာမနီ၊ ဆြစ္ဇာလန္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၌ အသံုးျပဳစဥ္) ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား၌ (ဥပမာ - အေမရိကန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားစသျဖင့္) အသံုးျပဳစဥ္တြင္ POS စက္၌ ကီးဘုတ္မပါရွိပါကစကားဝွက္ထည့္ရန္မလိုအပ္ဘဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေျမာက္ႏိုင္ပါသည္။
ဒုတိယအေနျဖင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခား၌ UnionPayကတ္အသံုးျပဳစဥ္တြင္ ေဒသသံုးေငြေၾကးျဖင့္သံုးစြဲ၍ တရုတ္ယြမ္ေငြျဖင့္ ျပန္လည္ႏႈတ္ယူသည့္ တြက္ခ်က္နည္းကိုအသံုးျပဳပါသည္။ UnionPay International သည္ UnionPay ၏ ယင္းေန႔ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းေပါက္ေစ်းျဖင့္ သံုးစြဲသည့္ေငြေၾကးပမာဏအားတရုတ္ယြမ္ေငြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ၍ စာရင္းႏႈတ္ယူေပးသျဖင့္ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူအားပိုမိုအက်ိဳးခံစားရေစပါသည္။ UnionPay Debit card အသံုးျပဳရာတြင္ သင္၏ တရုတ္ယြမ္ေငြဘဏ္စာရင္း၌ လက္က်န္ေငြ အျပည့္အဝရွိပါကအေၾကြးယူႏိုင္သည့္သတ္မွတ္ပမာဏေၾကာင့္ အခက္ေတြ႕ႏိုင္သည္ကိုပူပန္ရန္မလိုအပ္ေတာ့ေပ။

မည္သည့္ကတ္မ်ားျဖင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခား၌ UnionPayကြန္ရက္အသံုးျပဳႏိုင္မည္နည္း။
ဦးစြာအေနႏွင့္ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူသည္ UnionPay Customer ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ 95516 သို႔မဟုတ္ ကတ္ထုတ္ေပးသည့္ဘဏ္၏ Customer ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာသို႔ ဆက္သြယ္၍ မိမိ၏ကတ္အားပင္လယ္ရပ္ျခားလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈဖြင့္ေပးထားျခင္းရွိမရွိအတည္ျပဳႏိုင္ပါသည္။ ပင္လယ္ရပ္ျခားဝန္ေဆာင္မႈဖြင့္လွစ္ထားၿပီးသည့္ Debit Card ၊ Credit Cards ႏွင့္Quasi-Credit Cardစသည့္ UnionPayအမွတ္တံဆိပ္ပါကတ္မ်ားအားUnionPay ၏ ပင္လယ္ရပ္ျခားကြန္ရက္မ်ား၌ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
 

အမွတ္တံဆိပ္ႏွစ္ခုပါကတ္မ်ားအားပင္လယ္ရပ္ျခား၌အသံုးျပဳစဥ္ မည္သည့္အရာမ်ားကိုအထူးသတိထားရမည္နည္း။
အမွတ္တံဆိပ္ႏွစ္ခုပါကတ္ (ကတ္ေပၚတြင္ “UnionPay” ႏွင့္ အျခားကတ္အဖြဲ႕အစည္း၏အမွတ္တံဆိပ္ ႏွစ္မ်ိဳးပါဝင္ေသာကတ္) အသံုးျပဳစဥ္တြင္ UnionPayကြန္ရက္ သို႔မဟုတ္ အျခားကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ UnionPay International သည္ UnionPay ၏ ယင္းေန႔ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းေပါက္ေစ်းျဖင့္ သံုးစြဲသည့္ေငြေၾကးပမာဏအားတရုတ္ယြမ္ေငြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ၍ စာရင္းႏႈတ္ယူေပးပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာအေျခအေနအမ်ားစု၌ UnionPayကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူအားပိုမိုအက်ိဳးခံစားရေစပါသည္။ UnionPayကတ္၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကိုရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူသည္ ကတ္မဆြဲမီေငြသိမ္းသူအားUnionPayကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ သတိေပးသင့္ပါသည္။
UnionPay International ပင္လယ္ရပ္ျခားဝန္ေဆာင္မႈဖုန္းနံပါတ္အားမည္သည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသမ်ား၌ ဖြင့္ေပးထားသနည္း။
တရုတ္ျပည္မႀကီးအျပင္ UnionPay International ဝန္ေဆာင္မႈဖုန္းနံပါတ္ဖြင့္ထားသည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသမ်ားမွာတရုတ္ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မကာအို၊ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ျပင္သစ္၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ ဂ်ာမနီ၊ အေမရိကန္၊ မေလးရွား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ အီတလီစသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသအသီးသီး၏ ဝန္ေဆာင္မႈဖုန္းနံပါတ္မ်ားမတူညီၾကေပ။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက“ UnionPay International Telephone Service ” ဝက္ဘ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာသို႔ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။
ပင္လယ္ရပ္ျခား၌ ကတ္အသံုးျပဳစဥ္ အေရးေပၚအေျခအေနႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ရလွ်င္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။
卡。
ပင္လယ္ရပ္ျခား၌ ဘဏ္ကတ္ေပ်ာက္ဆံုးပါက ျပည္တြင္းမွ ကတ္ထုတ္ေပးသည့္ဘဏ္ထံကတ္ေပ်ာက္ဆံုးေၾကာင္းခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။ ျပည္တြင္းသို႔ျပန္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ကတ္ထုတ္ေပးသည့္ဘဏ္မွ သင့္အားကတ္သစ္တစ္ခုအစားထိုးထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။
UnionPay credit cardကိုင္ေဆာင္သူသည္ ပင္လယ္ရပ္ျခား၌ ကတ္ေပ်ာက္ဆံုး၍ အေရးေပၚေငြသားထုတ္ယူရန္ လိုအပ္ပါကUnionPay ၏ အေရးေပၚေငြသားဝန္ေဆာင္မႈအားေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူသည္ UnionPay ၏ သက္ဆိုင္ရာေဒသဝန္ေဆာင္မႈသီးသန္႔လိုင္းနံပါတ္သို႔ ဆက္သြယ္၍ အေရးေပၚေငြသားထုတ္ယူရမည့္ေနရာႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အားစံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက“ UnionPay Card Emergency Cash Support Service ” ဝက္ဘ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာသို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

ATMစက္ထဲ၌ ကတ္က်န္ေနပါကကတ္က်န္ခဲ့သည့္ ဒုတိယေန႔မွစ၍ ၃ ရက္အတြင္း (ရံုးပိတ္ရက္ႏွင့္တိုက္ဆိုင္ပါကရက္ေနာက္ဆုတ္သြားမည္) ပတ္စ္ပို႔ စသည့္ အက်ံဳးဝင္ေသာ ID ကတ္ယူေဆာင္၍ ကတ္က်န္ခဲ့သည့္ ATM စက္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကြန္ရက္၌ ကတ္ျပန္ယူရန္ စာရြက္စာတမ္းျပဳလုပ္ရပါမည္။ ၃ ရက္အတြင္းသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္းကတ္ယူေဆာင္ျခင္းမရွိပါကကတ္ဖ်က္ဆီးခံရမည္ ျဖစ္ၿပီးကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမွ မိမိႏိုင္ငံသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ကတ္ထုတ္ေပးသည့္ဘဏ္၌ ကတ္သစ္အစားထိုးထုတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။


စကားဝွက္မျပဳလုပ္ထားေသာ Credit cardအားပင္လယ္ရပ္ျခားရွိတစ္ေနရာရာတြင္ အသံုးျပဳစဥ္ ဘာေၾကာင့္ “Enter” ခလုတ္အားတိုက္ရုိက္ႏွိပ္၍ လုပ္ငန္းမေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဘဲေငြသိမ္းသူမွ စကားဝွက္ရိုက္ထည့္ရန္ ေတာင္းဆိုရသနည္း။
ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိတစ္ေနရာရာတြင္ စကားဝွက္မျပဳလုပ္ထားေသာ Credit cardအားအသံုးျပဳစဥ္ ေဒသခံေစာင့္ၾကပ္ေရးဌာန၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စနစ္စြမ္းေဆာင္ရည္ကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္းကတ္ကိုင္ေဆာင္သူအားစိတ္ႀကိဳက္ဂဏန္း ၄ လံုးသို႔မဟုတ္ ၆ လံုးရိုက္ထည့္ရန္ ေတာင္းဆိုတတ္ၿပီးထို႔ေနာက္မွ“Enter” ခလုတ္ႏွိပ္၍ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ႏိုင္ပါသည္ (DummyPINအေျခအေန)။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ေဆာင္ရြက္ရလြယ္ကူေစရန္အတြက္ ေငြသိမ္းသူမွ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူအား “သုည” ၆ လံုးတိုက္ရိုက္ရိုက္ထည့္ေစတတ္သည္။ ယင္းသည္ သမရိုးက်လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီးကတ္ကိုင္ေဆာင္သူသည္ ေငြသိမ္းသူ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္းလုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

စကားဝွက္မျပဳလုပ္ထားေသာUnionPay Credit card ျဖင့္ ေငြေပးေခ်စဥ္တြင္ စိတ္ႀကိဳက္ဂဏန္း ၄ လံုးသို႔မဟုတ္ ၆ လံုးရိုက္ထည့္၍ စကားဝွက္ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအာင္ျမင္သြားပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းသည္ ယင္းစကားဝွက္မျပဳလုပ္ထားေသာUnionPay Credit cardအားဆက္လက္အသံုးျပဳရာ၌ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစပါသလား။
အေႏွာင့္အယွက္လံုးဝမျဖစ္ေစပါ။ စကားဝွက္မျပဳလုပ္ထားေသာ Credit card ၌ စိတ္ႀကိဳက္ဂဏန္းအားစကားဝွက္အျဖစ္ရိုက္ထည့္လိုက္ေသာ္ျငားလည္းကတ္ထုတ္ေပးသည့္ဘဏ္သည္ authorizing ျပဳလုပ္ရာတြင္ယင္းစကားဝွက္အားအကဲျဖတ္ျခင္းမျပဳလုပ္ပါ။ သို႔ျဖစ္ရာကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ၏ ေနာက္တစ္ႀကိမ္အသံုးျပဳမႈအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္လံုးဝမျဖစ္ေစႏိုင္ပါ။

လက္ရွိတြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသမ်ား၌ စကားဝွက္မျပဳလုပ္ထားေသာ Credit cardအားပင္လယ္ရပ္ျခား၌အသံုးျပဳစဥ္တြင္ “Enter” ခလုတ္ တိုက္ရုိက္ႏွိပ္၍ လုပ္ငန္းမေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အေျခအေန(DummyPIN) ေပၚေပါက္ေနဆဲျဖစ္သနည္း။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိေတာင္ကိုရီးယား၊စင္ကာပူ၊ ရုရွား၊ ဂ်ာမနီ၊ ဆြစ္ဇာလန္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၌ DummyPINအေျခအေနေပၚေပါက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
အထက္ပါ DummyPINအေျခအေနႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ပါကစိတ္ႀကိဳက္ဂဏန္းအားစကားဝွက္အျဖစ္ရိုက္ထည့္၍ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ဆက္လက္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ လိုအပ္ပါေသးသလား။ ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈေပၚေပါက္ပါကကတ္ကိုင္ေဆာင္သူကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟုတ္မဟုတ္အားစကားဝွက္ျဖင့္ ေဝခြဲသံုးသပ္ပါသလား။ သို႔မဟုတ္ လက္မွတ္ျဖင့္ ေဝခြဲသံုးသပ္ပါသလား။
ဆက္လက္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လက္မွတ္ကိုအတည္ျပဳ၍ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟုတ္မဟုတ္အားေဝခြဲသံုးသပ္ပါသည္။

ျပည္တြင္းမွ UnionPayကတ္အသံုးျပဳ၍ ေဒသခံ ATM စက္မွေငြထုတ္စဥ္တြင္ ေငြႏႈတ္ယူလိုက္ေသာ္လည္းေငြသားထြက္မလာပါကမည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။

ထိုကဲ့သို႔အေျခအေနႀကံဳေတြ႕ပါကကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမွ ကတ္ထုတ္ေပးသည့္ဘဏ္ အားေငြျပန္အမ္းရန္ဆက္သြယ္ရပါမည္။ ကတ္ထုတ္ေပးသည့္ဘဏ္မွ UnionPayမွတစ္ဆင့္ ယင္းATMစက္ရွိရာဘဏ္သို႔ဆက္သြယ္၍ စစ္ေဆးအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ႏႈတ္ယူထားသည့္ေငြအားကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ၏ ဘဏ္စာရင္းထဲသို႔ ျပန္လည္ထည့္သြင္းေပးပါလိမ့္မည္။