အကြွေးဝယ်ကဒ်
Credit Card

ျပည္ပခရီးထြက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ကမာၻ႔ေဒသအသီးသီးရွိ အြန္လိုင္းစတိုးမ်ားမွ အြန္လိုင္းေစ်းဝယ္သည္ျဖစ္ေစ UnionPay Credit Card သည္ သင္စိတ္ကူးယဥ္ လိုလားေသာေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ၿပီး သင့္အား စိတ္ႀကိဳက္ေငြသံုးစြဲႏိုင္ေစကာ ဦးစြာသံုးစြဲ၍ ေနာက္မွေငြျပန္ဆပ္ႏိုင္ပါသည္။ UnionPay ကြန္ရက္သည္ သင့္အား အြန္လိုင္း၊ ေအာ့ဖ္လိုင္းေစ်းဝယ္မႈ၏ အဆင္ေျပမႈကို ခံစားရေစၿပီး ေငြသံုးစြဲသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ အထူးခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားရေစကာ အပိုအံ့ၾသေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကိုလည္း ရရွိေစပါသည္။

 UnionPay premium credit card သည္ အဖိုးတန္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အာမခံခ်က္မ်ားစြာ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သျဖင့္ သင္၏လုပ္ငန္းႏွင့္ ေနထိုင္မႈဘဝအား ပိုမိုအားေပးေထာက္ခံ၍ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစပါသည္။

ေစ်းဝယ္ရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ျခင္း
UnionPay ကြန္ရက္သည္ သင့္အား အြန္လိုင္း၊ ေအာ့ဖ္လိုင္းေစ်းဝယ္မႈ၏ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈကို ခံစားရေစသည္။

လံုၿခံဳမႈရွိေသာ၊ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အေရာင္းအဝယ္အေတြ႕အႀကံဳ
UnionPay ကတ္တြင္ ကမာၻ႔အဆင့္မီ တင္းၾကပ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာ လံုၿခံဳေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္ ပိုင္ဆိုင္ထားသျဖင့္ ခရီးထြက္ေနစဥ္ ေငြသားမ်ားစြာ သယ္ေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ပူပန္ရန္မလိုအပ္ေတာ့ေပ။ စကားဝွက္အေပးအယူကလည္း သင္၏ေငြေပးေငြယူျခင္း အား အာမခံခ်က္ေပးသျဖင့္ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္၌ျဖစ္ေစ သင့္အား စိတ္ခ်လက္ခ်ေစ်းဝယ္ယူႏိုင္ေစသည္။

UnionPay ၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈ
UnionPay Credit Card ကိုင္ေဆာင္သူသည္ ကတ္ဝန္ေဆာင္မႈေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၄ နာရီ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈ Hotline မွတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားကို ရယူႏိုင္သည္။

UnionPay ကတ္ သီးသန္႔ခံစားခြင့္
UnionPay ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူသည္ ကတ္ထုတ္ေပးသည့္ဘဏ္အသီးသီး၏ ခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားႏိုင္သည္သာမက UnionPay ၏ သီးသန္႔ခံစားခြင့္ကိုလည္း ခံစားႏိုင္ေသးရာ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား အဆက္မျပတ္ခံစားရႏိုင္ပါသည္။ တစ္ကမာၻလံုး၌ျဖန္႔ၾကက္ေနေသာ ကုန္သည္မ်ားမွေပးအပ္သည့္ ခံစားခြင့္မ်ားေၾကာင့္ လည္း သင့္အား ကတ္အသံုးျပဳ၍ ေငြေၾကးသံုးစြဲႏိုင္ေစသည့္အျပင္ အပိုအံ့ၾသ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားလည္း ရရွိေစပါသည္။


UnionPay Platinum Card
 UnionPay Platinum Card သည္ သင့္အား ယခင္ကမႀကံဳဖူးေသာ ဇိမ္ခံအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ သီးသန္႔ခံစားခြင့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလာၿပီး သင့္အတြက္ ေနထိုင္မႈပံုစံသစ္ စတင္ေပးလိုက္ပါသည္။ UnionPay Platinum Card ၏ အဆင့္ျမင့္ customer ျဖစ္သည့္ UnionPay International သည္ သင့္အတြက္ သီးသန္႔အရည္အေသြးျမင့္ ကတ္အသံုးျပဳမႈအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလာၿပီး ဥစၥာဓနစီမံခန္႔ခြဲမႈမွသည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာအာမခံခ်က္အထိ၊ ဇိမ္ခံခရီးသြားလာတည္းခိုျခင္း မွသည္ အဆင့္ျမင့္စြာစားေသာက္၊ ေစ်းဝယ္ျခင္းအထိ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး UnionPay ၏ သီးသန္႔ Platinum ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္၍ သင့္အား ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို ပိုမိုႀကံဳေတြ႕ခံစားရေစပါသည္။

UnionPay Diamond Card
ကမာၻ႔ထိပ္တန္းအဆင့္ျမင့္ကတ္ျဖစ္သည့္ UnionPay Diamond Card သည္ သင့္အား ျမင့္ျမတ္ေသာ အက်ိဳးခံစားမႈမ်ားကို သီးသန္႔ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေစသည္။ သင္ခံစားႏိုင္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမွာ ဥစၥာဓနစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ တရုတ္ျပည္မႀကီး၏ ထိပ္တန္းက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဝန္ေဆာင္မႈ၊ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လက္ေရြးစင္အထူးအခြင့္အေရး၊ အဆင့္ျမင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ သီးသန္႔ဖန္တီးေပးျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္သည္။ ထို႔ျပင္ သင့္အတြက္ သီးသန္႔စီမံထားသည့္ သီးသန္႔ႀကိဳဆိုေရးဝန္ေဆာင္မႈကိုလည္း ရရွိႏိုင္ပါေသးသည္။ UnionPay Diamond Card သည္ သင္၏အႀကိဳက္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိၿပီး သင့္ဘဝအား ပိုမိုေတာက္ပလာေစပါသည္။