အဆင့္ျမင့္းကိုယ်ရေးအရာရှိကဲ့သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈ
နေအိမ်>ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း>အဆင့္ျမင့္းကိုယ်ရေးအရာရှိကဲ့သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈ

UnionPay premium card ပိုင္ဆိုင္ပါက မည္သည့္ေနရာသို႔ေရာက္ေနသည္ျဖစ္ေစ ပင္လယ္ရပ္ျခားခရီးသြားအကူအညီ၊ ေဆးကုသေရးအကူအညီ၊ VIP က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဝန္ေဆာင္မႈ၊ အဆင့္ျမင့္ခရီးသြားအာမခံ၊ ၂၄ နာရီႀကိဳဆိုေရးဝန္ေဆာင္မႈ စသည့္ အေထြေထြ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ UnionPay premium card ၏ တမူထူးသည့္ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

UnionPay premium card မွ သင့္အတြက္ အထူးသီးသန္႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးပါသည္။ သင္၏ ပင္လယ္ရပ္ျခားခရီးစဥ္၌ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ဂရုတစိုက္အစီအစဥ္ဆြဲေပးပါမည္။ သင္၏ ခံစားခြင့္အသစ္စက္စက္မ်ားကို ျမန္ျမန္လာၾကည့္လိုက္ပါ။


ႀကိဳဆိုေရးဝန္ေဆာင္မႈ
 “ႀကိဳဆိုေရး” သည္ ပကာသနဆန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိပ္တန္းက်က်ဇိမ္ခံျခင္းသာမကေပ။ ႀကိဳဆိုေရးဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳ၍ ခရီးသြားလာေရး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ ေစ်းဝယ္ယူျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ေန႔စဥ္ကိစၥရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသည္။


ခရီးသြားလာေရး
• ခရီးမသြားမီ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းဆိုင္ရာ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈအကူအညီ
• တည္းခိုမည့္ဟိုတယ္အႀကံျပဳျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ဘိုကင္ျပဳလုပ္ျခင္းအကူအညီ
• ေလေၾကာင္းလိုင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ဘိုကင္ျပဳလုပ္ျခင္းအကူအညီ
• ရထားဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ဘိုကင္ျပဳလုပ္ျခင္းအကူအညီ
• ဇိမ္ခံကားငွားရမ္းျခင္း၊ ဇိမ္ခံကားအႀကံျပဳျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ဘိုကင္ျပဳလုပ္ျခင္း အကူအညီ
• ပင္လယ္ရပ္ျခားဘာသာျပန္အကူအညီ
• ခရီးသြားရႈခင္းဇုန္ႏွင့္ သြားေရာက္မည့္ေနရာအႀကံျပဳျခင္း
• ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းေလ့လာေရးခရီးစဥ္ အႀကံျပဳျခင္း
• ဇိမ္ခံသေဘၤာ၊ ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြစံုစမ္းျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ဘိုကင္ျပဳလုပ္ျခင္း
• အထူးပရိုမိုးရွင္းခ်ေသာ စတိုးဆိုင္မ်ားအား ကူညီလမ္းညႊန္ေပးျခင္း
• ခရီးစဥ္အေျပာင္းအလဲဆိုင္ရာ အကူအညီ

ေဖ်ာ္ေျဖေရး
• ေဂါက္ကြင္းအႀကံျပဳျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ဘိုကင္ျပဳလုပ္ျခင္းအကူအညီ
• ေဂါက္ရိုက္ႏိုင္ရန္ ကူညီစီစဥ္ေပးျခင္း
• ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးပြဲမ်ား ႀကိဳတင္ဘိုကင္ ျပဳလုပ္ျခင္းအကူအညီ
• ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား ႀကိဳတင္ဘိုကင္ျပဳလုပ္ျခင္းအကူအညီ
• SPA ၊ ကိုယ္ကာယေလ့က်င့္ေရးစင္တာႏွင့္ အားကစားစင္တာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳျခင္း
• စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္အႀကံျပဳျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ဘိုကင္ျပဳလုပ္ျခင္းအကူအညီ
• သီးသန္႔စားေသာက္ႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးျခင္း
• ပုဂၢလိက ကလပ္အသင္းမ်ား စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ဘိုကင္ျပဳလုပ္ျခင္း
• ပြဲအစီအစဥ္မ်ား ကူညီစီစဥ္ေပးျခင္း

ေစ်းဝယ္ယူျခင္း
• ပန္းႏွင့္လက္ေဆာင္ပို႔ေပးျခင္းဝန္ေဆာင္မႈ
• ေစ်းဝယ္ကုန္တိုက္ႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ဝန္ေဆာင္မႈ
• အဝတ္အစားခ်ဳပ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အႀကံျပဳဝန္ေဆာင္မႈ


စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
• အစည္းအေဝးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳျခင္း
• သတင္းအခ်က္အလက္ျပန္ၾကားေရးဝန္ေဆာင္မႈ
• အျမန္ေခ်ာပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ
• ဘာသာျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ


VIP က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဝန္ေဆာင္မႈ (တရုတ္ျပည္မႀကီး)
 ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ VIP က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဝန္ေဆာင္မႈသည္ သင့္အား တရုတ္ျပည္မႀကီး၌ရွိေနစဥ္အတြင္း ေဆးရံုအႀကံျပဳျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေဆးကုသမႈခံယူျခင္း အကူအညီ၊ အထူးလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေဆးခန္းျပရန္ ႀကိဳတင္ဘိုကင္ယူျခင္း စသည့္ VIP က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ရရွိေစပါမည္။ (Diamond Card သီးသန္႔ခံစားခြင့္)


အသိေပးပန္ၾကားခ်က္ -
ကတ္ထုတ္ေပးသည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကတ္ထုတ္ေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမတူသျဖင့္ အသံုးျပဳရာတြင္ ကြာျခားခ်က္ ရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ကတ္ထုတ္ေပးသည့္ဘဏ္မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ေလ့လာဖတ္ရႈပါ။