ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အကူအညီဝန္ေဆာင္မႈ
နေအိမ်>ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း>ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အကူအညီဝန္ေဆာင္မႈ

UnionPay premium card ပိုင္ဆိုင္ထားပါက မည္သည့္ေနရာသို႔ေရာက္ေနသည္ျဖစ္ေစ ပင္လယ္ရပ္ျခားခရီးသြားအကူအညီ၊ ေဆးကုသေရးအကူအညီ၊ VIP က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဝန္ေဆာင္မႈ၊ အဆင့္ျမင့္ခရီးသြားအာမခံ၊ ၂၄ နာရီႀကိဳဆိုေရးဝန္ေဆာင္မႈ စသည့္ အေထြေထြအထူးအခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ား သည္ UnionPay premium card ၏ တမူထူးသည့္ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
UnionPay premium card မွ သင့္အတြက္ အထူးသီးသန္႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးပါသည္။ သင္၏ ပင္လယ္ရပ္ျခားခရီးစဥ္၌ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပး ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ဂရုတစိုက္အစီအစဥ္ဆြဲေပးပါမည္။ သင္၏ ခံစားခြင့္အသစ္ စက္စက္မ်ားကို ျမန္ျမန္လာၾကည့္လိုက္ပါ။

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ခရီးသြားအကူအညီ
 UnionPay premium card ပိုင္ဆိုင္ထားပါက မည္သည့္ေနရာသို႔ေရာက္ရွိေနသည္ ျဖစ္ေစ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးခရီးသြားအကူအညီမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။ သင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၌ ဘာသာစကားအကူအညီ လိုအပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဘန္ေကာက္၌ ပစၥည္းအခိုးခံရသည္ျဖစ္ေစ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား အျမန္ဆံုးဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ -
• ခရီးေဆာင္အိတ္ ၾကန္႔ၾကာျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းအကူအညီ
• ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းအကူအညီ
• အေရးေပၚဥပေဒအကူအညီ
• အေရးေပၚခရီးသြားအကူအညီ
• အေရးေပၚဖုန္းျဖင့္ ဘာသာျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ
• သံရံုး၊ ေကာင္စစ္ဝန္ရံုးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား
• အေရးေပၚစကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ေဆးကုသေရးအကူအညီ

 UnionPay premium card ပိုင္ဆိုင္ထားပါက မည္သည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေဆးကုသေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအကူအညီမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ မက္ဒရစ္၌ ေဆးဝါးမ်ားေပ်ာက္ဆံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ ဝူဟန္႔၌ ေဆးကုသရန္ လိုအပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ဆို႔ျခင္းကဲ့သို႔ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ အေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရသည္ျဖစ္ေစ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား အျမန္ဆံုးဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ -
• ဖုန္းျဖင့္ ကုသေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း
• ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕အစည္း မိတ္ဆက္ေပးျခင္းႏွင့္ အႀကံျပဳျခင္း
• ေဆးကုသရန္ႏွင့္ ေဆးရံုတက္ရန္ ကူညီစီစဥ္ေပးျခင္း
• ေဆးရံုတက္ေနစဥ္အတြင္း ေဆးကုသစရိတ္အာမခံေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ စိုက္ထုတ္ ေပးျခင္းႏွင့္ ေဆးရံုတက္ေနစဥ္အတြင္း ေရာဂါအေျခအေနအား ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေပးျခင္း
• ေဆးကုသေရးဆိုင္ရာ ဘာသာျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ
• လိုအပ္ေသာေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေဆးကုသေရးသံုးပစၥည္းမ်ားအား ပို႔ေဆာင္စီစဥ္ ေပးျခင္း
• အေရးေပၚကုသရန္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း
• အေလာင္းအား ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္သယ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း
• ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား လူနာသတင္းေမးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း
• အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ သားသမီးမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ျပန္လာႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း
• ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား တည္းခိုႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ခရီးသြားအာမခံ
မိသားစုလိုက္ ခရီးထြက္သည္ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးခရီးစဥ္ျဖစ္ေစ ခရီးသြားမေတာ္တဆ အာမခံထားရွိရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါသည္။ ခရီးသြားအာမခံအခ်က္အမ်ားစု၌ အနိမ့္ဆံံုး အာမခံကိုသာ ေပးအပ္တတ္သည္။ ေငြေရးေၾကးေရးေၾကာင့္ အခက္ႀကံဳမႈ မရွိေစရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ခရီးသြားမေတာ္တဆအာမခံက သင္ သို႔မဟုတ္ သင္၏မိသားစုဝင္မ်ား ခရီးသြားရာ၌ မေတာ္တဆျဖစ္သည့္အခါ မ်ားျပားေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ရရွိေစပါသည္။
UnionPay premium card အသံုးျပဳ၍ ခရီးသြားလက္မွတ္မ်ားအား ေငြေပးေခ်စဥ္တြင္ သင္ႏွင့္အတူခရီးသြားလာသည့္ မိသားစုဝင္မ်ားအားလံုးသည္ ထိုခရီးစဥ္အတြက္ ခရီးသြားမေတာ္တဆအာမခံကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ သင္သိထားသကဲ့သို႔ပင္ သမရိုးက် က်န္းမာေရးအာမခံမွာ ကိုယ္တိုင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာဂါအတြက္သာ အာမခံေၾကးရရွိႏိုင္ၿပီး ထာဝစဥ္မစြမ္းမသန္ျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးျခင္းအတြက္ အာမခံေၾကး မပါဝင္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ခရီးသြားမေတာ္တဆမႈအာမခံမွာမူ မေတာ္တဆမႈ အတြက္ ျမင့္မားေသာအာမခံေၾကး ေပးအပ္ပါသည္။ အာမခံထားရွိႏိုင္သည့္အတိုင္းအတာ မွာ ကတ္ပိုင္ရွင္သည္ အက်ံဳးဝင္ေသာ credit card အသံုးျပဳ၍ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လက္မွတ္အတြက္ ေငြေပးေခ်ၿပီးေနာက္၊ ေလဆိပ္၊ ဆိပ္ကမ္း၊ ရထားသံလမ္း၊ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္သို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ စီးနင္းလိုက္ပါသည့္ကာလတစ္ခုလံုးအတြက္ အာမခံျဖစ္ပါသည္။

ကတ္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းအတြက္ အကာအကြယ္
ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ အခိုးခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ကတ္မိတၱဴပြားခံရျခင္း စသျဖင့္ အခြင့္အာဏာမရွိဘဲ credit card အား ခိုးယူ၍ ေငြခိုးထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ေပးေလ်ာ္ပါသည္။
credit card ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ အခိုးခံရေၾကာင္း သင္သိရွိခ်ိန္၌ ခံစားေနရမည့္စိတ္အေျခအေနကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေသေသခ်ာခ်ာသိရွိပါသည္။ ကတ္သံုးစြဲသူ သံုးပံုတစ္ပံုနီးပါးသည္ credit card တုပအသံုးျပဳခံရျခင္းဒုကၡကို ခံစားရဖူးသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အခိုးခံရျခင္းႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းေပၚေပါက္လာေသာ credit card ျဖင့္ ေငြခိုးထုတ္ျခင္းတို႔သည္ ပြဲေတာ္ရက္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလာေနစဥ္အတြင္း မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိပါသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ မည္သို႔အေရးေပၚေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ျမန္ဆန္စြာတံု႔ျပန္ရန္မွာ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ စုစည္းထားေသာမွတ္တမ္းမ်ားအရ သာမန္ credit card ဘဏ္စာရင္း၏ ပ်မ္းမွ်ေငြခိုးထုတ္ခံရေသာပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅၀ ထက္ေက်ာ္လြန္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရရာ credit card ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ အခိုးခံရျခင္းအတြက္ ေပးအပ္ေသာအာမခံခ်က္မွာ မည္မွ်အေရးႀကီးသည္ကို အျပည့္အဝသက္ေသထူေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သင့္အား အႏၱရာယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္၏ credit card အခိုးခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း ေပၚေပါက္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။ သင္ေပ်ာက္ဆံုးေၾကာင္း တိုင္ၾကားသည့္ေန႔မွစ၍ ၇ ရက္ အတြင္း အခြင့္အာဏာမရွိဘဲ credit card ျဖင့္ေငြခိုးထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ေငြေၾကးနစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ အာမခံေပးပါသည္။ ဆိပ္ကမ္း၊ ရထားသံလမ္း၊ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္သို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ၏ လိုက္ပါစီးနင္းသည့္ ကာလတစ္ခုလံုးအတြက္ အာမခံေပးပါသည္။


အသိေပးပန္ၾကားခ်က္ -
ကတ္ထုတ္ေပးသည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကတ္ထုတ္ေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကြဲျပားၾကသျဖင့္ အသံုးျပဳရာတြင္ ကြာျခားခ်က္ ရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ကတ္ထုတ္ေပးသည့္ဘဏ္မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ေလ့လာဖတ္ရႈပါ။