အြန္လိုင္းေငြေပးေခ်မႈ
နေအိမ်>ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း>အြန္လိုင္းေငြေပးေခ်မႈ

လက္ရွိ၌ တရုတ္ျပည္မႀကီးျပင္ပရွိ အြန္လိုင္းကုန္သည္ ၁၀ သန္းေက်ာ္တြင္ UnionPay ကတ္အသံုးျပဳ၍ အြန္လိုင္းေငြေပးေခ်မႈေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး တရုတ္ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မကာအို၊ ဥေရာပ၊ အေမရိက၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ေတာင္ပစိဖိတ္ စသျဖင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသ ၂၀၀ နီးပါးရွိ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္း၊ အြန္လုိင္းခရီးသြား ဘိုကင္မွာယူျခင္း၊ ေက်ာင္းလခေပးသြင္းျခင္း၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းဘိုကင္တင္ျခင္း စသည့္နယ္ပယ္မ်ားကို လႊမ္းၿခံဳလ်က္ရွိသည္။

UnionPay ပင္လယ္ရပ္ျခားေစ်းဝယ္ေရးပလက္ေဖာင္းျဖစ္သည့္ “Shop The World” သည္ နယ္စည္းျဖတ္ေက်ာ္အြန္လိုင္းေစ်းဝယ္ေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးကို လႊမ္းၿခံဳသည့္ B2C ေငြေပးေခ်ေရးဝန္ေဆာင္မႈပလက္ေဖာင္းကို ဖန္တီးကာ UnionPay ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ မ်ားအား ကုန္ပစၥည္းေသခ်ာစြာေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ဘာသာစကားဘာသာျပန္ျခင္း၊ လံုၿခံဳမႈရွိစြာ ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လႊဲေျပာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း စသည့္ အနီးကပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ နယ္စည္း ျဖတ္ေက်ာ္ B2C အေထြေထြေငြေပးေခ်ေရးဝန္ေဆာင္မႈပလက္ေဖာင္းကိုလည္း တည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၎သည္ Quartet model   ကိုအေျခခံ၍ နယ္စည္းျဖတ္ေက်ာ္ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ သမရိုးက် ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ နယ္စည္းျဖတ္ေက်ာ္ ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ ေငြတြက္ခ်က္စာရင္းရွင္းေပးျခင္း၊ အေကာက္ခြန္ျဖတ္ျခင္း စသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ အေထြေထြေငြေပးေခ်ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ပလက္ေဖာင္း ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

UnionPay အြန္လိုင္းေငြေပးေခ်ေရးဝန္ေဆာင္မႈတြင္ လြယ္ကူအဆင္ေျပျခင္း၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားရရွိျခင္း စသည့္ထူးျခားခ်က္မ်ား ပါရွိပါသည္။ လံုၿခံဳမႈနည္းပညာ အာမခံခ်က္ရွိျခင္းႏွင့္ အႏၱရာယ္ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအဆင့္ဆင့္တို႔ေၾကာင့္ နယ္စည္း ျဖတ္ေက်ာ္ အြန္လိုင္းေငြေပးေခ်ရာ၌ လံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ ဘက္ေပါင္းစံုမွအာမခံႏိုင္ပါသည္။ ေငြေပးေခ်ရာတြင္ ကုိယ္ပုိင္ကြန္ပ်ဴတာ၊ လက္ကိုင္ PAD ႏွင့္ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။