mPOS
mPOS ဆိုသည္မွာ UnionPay မွအသိအမွတ္ျပဳသည့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ အမွာစာလက္ခံသည့္စက္ျဖစ္ပါသည္။ Bluetooth ၊ audio စသည့္ခ်ိတ္ဆက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းကဲ့သို႔ ေရြ႕လ်ားစက္ပစၥည္းမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ၎၏ ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ အမွာစာလက္ခံ၍ေငြေပးေခ်သည့္စြမ္းေဆာင္ရည္ ကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ mPOS သည္ ခ်ိဳသာေသာေစ်းႏႈန္း၊ ျမင့္မားေသာ လံုၿခံဳေရးတို႔ျဖင့္ အေသးစားကုန္သည္မ်ား၏ အေသးစားေငြလက္ခံမႈ လိုအပ္ခ်က္ကို ထိေရာက္စြာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါသည္။