ပင္လယ္ရပ္ျခားဝန္ေဆာင္မႈဖုန္းနံပါတ္
နေအိမ်>အကူအညီေပးအပ္ေရးစင္တာ>ပင္လယ္ရပ္ျခားဝန္ေဆာင္မႈဖုန္းနံပါတ္

ဘရူႏိုင္း

801-4230
 (မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္သာေခၚဆိုႏိုင္သည္) 

အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စု

800-044-49630

ဖိလစ္ပိုင္

00-800-800-95516

ဂ်ပန္

005-310-860-044

အင္ဒိုနီးရွား

001-803-442-279 (Korea Telecomဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာျဖင့္သာေခၚဆိုႏိုင္သည္) 

007-803-011-0893 (DACOM ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာျဖင့္သာေခၚဆိုႏိုင္သည္)  

မေလးရွား

1-800-813-410

ထိုင္း

001-800-800-95516   

0018-001-2066-5999

ဗီယက္နမ္

120-11581

စင္ကာပူ

800-860-0028001-800-800-95516 (အထိုင္ဖုန္းျဖင့္သာေခၚဆိုႏိုင္သည္)  

ကိုးရီးယား

001-800-800-95516 (Korea Telecomဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာျဖင့္သာေခၚဆိုႏိုင္သည္)

002-800-800-95516 (DACOM ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာျဖင့္သာေခၚဆိုႏိုင္သည္) 

0079-814-800-7159

တရုတ္ႏိုင္ငံ ထိုင္၀မ္

00-800-800-95516 (မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္သာေခၚဆိုႏိုင္သည္)  

00-801-863-287

ေဟာင္ေကာင္

800-967-222

001-800-800-95516


မကာအို

0800-801

ဆြီဒင္

00-800-800-95516